Ułatwienia dostępuUłatwienia
dostępu
Rozmiar czcionki Rozmiar czcionki Wysoki kontrast Wysoki kontrast Reset ustawień Reset ustawień
rejestracja widget projekty ue widget

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Szanowny Pacjencie,

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się  telefonicznie pod numerem: (65) 512 12 70 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. Bączkowskiego 11A, 64-000 Kościan lub na adres poczty e-mail: biuro@or.koscian.pl,

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się wysyłając email na adres iod@or.koscian.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jak w pkt 1. z dopiskiem „IOD”,

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:

a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

b. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

d. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

e. Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

4. Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

5. Odbiorcami danych osobowych pacjentów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa na przykład: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sąd, Prokuratura, Rzecznik Praw Pacjenta i inne,

6. W razie wystąpienia konieczności dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na podstawie umowy powierzenia umożliwiającym realizacje celu ochrony zdrowia przez administratora na przykład: laboratoria zewnętrzne, transport sanitarny, obsługa informatyczna,

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa,

8. Dane osobowe pacjentów będą przechowywane w SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie przez okres 20 lat. Czas przechowywania dokumentacji medycznej określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

9. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*,

10. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych,

11. Pacjent posiada prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa,

b. przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych pacjenta odbywa się na podstawie udzielonej zgody prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do bycia zapomnianym. Przy czym prawo do bycia zapomnianym, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wobec celu w jakim dane są przetwarzane, są w znacznej mierze ograniczone,

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.