dostępUłatwienia
dostępu
Rozmiar czcionki Wysoki kontrast dostęp Reset ustawień

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U z 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.or.koscian.pl.

Data publikacji strony internetowej
2019-07-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji
2019-07-19

Podmiot
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

Adres strony internetowej
https://www.or.koscian.pl

Status zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak tekstu alternatywnego elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw slider),
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 2020-09-21

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dostępność architektoniczna budynku

Siedziba SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie mieści się przy ul. Bączkowskiego 11A w Kościanie.

 • przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • wewnątrz budynku zamontowano windę,
 • toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • bezpośrednio przy wejściu głównym na parterze mieści się rejestracja medyczna,
 • zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@or.koscian.pl, numer telefonu +48 65 512-12-70 wew. 16.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.