dostępUłatwienia
dostępu
Rozmiar czcionki Wysoki kontrast dostęp Reset ustawień

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: LOGOPEDA

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

LOGOPEDA

w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie

 

I. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a,

64-000 Kościan.

II. Określenie stanowiska pracy, na które odbywa się nabór:

1)     nazwa stanowiska: LOGOPEDA,

2)      wymiar czasu pracy: pełen etat - 37 godzin 55 minut tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne (formalne):

1)       wykształcenie wyższe,

 

2)    dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3)    mile widziane:

- 3 letnie doświadczenie w zawodzie

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1)      List motywacyjny,

2)      Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3)      Kwestionariusz osobowy

4)      Dokumenty potwierdzające kwalifikacje

5)      Potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz inne kwalifikacje,

6)      Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym naborem.

7)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru podanego jako załącznik do ogłoszenia o naborze.

Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ".

V. Sposób i termin składania dokumentów:

1)    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w pok. 28, pierwsze piętro, albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, 64-000 Kościan z dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko logopeda w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie”. 
Termin składania dokumentów do 08.10.2021 r.

VI. Inne informacje:

1)    Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2) bliższe informacje o naborze można uzyskać pod nr tel. 65 5121270 – Anna Felman -Wolska

 

Kościan dnia 01.10.2021 r.

Załączniki

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie